UUDET KLASSIKOT

Uudet klassikot – esittävät taiteet

Laskennalliseen osaan oikeuttavan pääsylipputulon raportoiminenen

Pääsylipputulo raportoidaan kalenteripuolivuosittain:
 • 30. kesäkuuta päättyvä puolivuotiskausi raportoidaan 1. – 31. heinäkuuta
 • 31. joulukuuta päättyvä puolivuotiskausi raportoidaan 1. – 31. tammikuuta.

Raporttiin kuuluu kaksi dokumenttia:
 1. Lomake
  Voit ladata Excel-lomakkeen itsellesi tästä. Palauttaessasi lomaketta älä muuta sitä toiseen tiedostomuotoon.
 2. Tosite lipunmyynnistä
  Palauta yhtenä pdf-tiedostona ote pääkirjasta tai muu tosite toteutuneesta lipunmyynnistä. Yhteisön nimenkirjoittajan tulee vahvistaa tosite allekirjoituksellaan ja nimenselvennyksellään.

Palauta raportti ajoissa. Vain määräpäivään mennessä toimitettu kokonainen raportti käsitellään. Myöhästyneen tai puutteellisen raportin käsittely siirtyy puolella vuodella.Raportoinnin kohde
 • Raportoitavat tiedot koskevat tuotantoa, jolla tuki on myönnetty, ei yhteisön toimintaa yleisesti. Ts. jos tuensaajalla on samalla kaudella myös muuta toimintaa, sitä ei raportoida.
 • Raportti koskee vain kyseistä puolivuotiskautta. Menneiden kausien tietoja ei yhdistetä tässä raportoitaviin tietoihin. Ajankohta määräytyy sen mukaan, milloin tulo syntyy. Ratkaisevaa ei ole esityksen päivämäärä.

Raportoitavat erät
 • Tuotannon tiedot raportoidaan myös siltä osin kuin toteuttaja on joku muu kuin tuensaaja, esim. vos-kumppani.
 • Tuotantokohtaisten lukujen erottaminen tuensaajan ja kumppaneiden muusta toiminnasta ei ole aina yksikäsitteistä. Tarvittaessa esim. tila- tai henkilöstökustannuksia voi hahmottaa prosenttiosuuksina
 • Raportoitavien tulojen ja menojen ei tarvitse ola yhtä suuret.
 • Ainoastaan pääsylipputulolla on vaikutusta tuen laskennalliseen osaan.

Pääsylipputulo
 • Tuen laskennallinen osa maksetaan pääsylipputulon perusteella.
 • Pääsylipputulolla tarkoitetaan yleisöltä suoraan saatavaa myyntituloa, josta on vähennetty palvelumaksut. Esimerkiksi apurahat, avustukset, sponsoritulo tai kokonaisten esitysten myynti ei ole yleisöltä suoraan saatavaa myyntituloa.
 • Pääsylipputulo ei rajaudu tuensaajalle jäävään osaan lipunmyynnistä. Ts. tukeen oikeuttaa myös sellainen lipunmyynti, jota joku muu toteuttaa, ja jonka tuotto jää kumppanille tai jaetaan kumppaneiden kesken.

Nya klassiker – scenkonst

Redovisning av biljettintäkter som berättigar till den kalkylerade delen

Intäkter för inträdesbiljetter redovisas halvårsvis:
 • Halvårsperioden som avslutas den 30 juni redovisas 1–31 juli.
 • Halvårsperioden som avslutas den 31 december redovisas 1–31 januari.

Redovisningen omfattar två dokument:
 1. Blankett
  Du kan ladda ner Excel-blanketten här. Ändra inte filformatet när du skickar in blanketten.
 2. Verifikat över biljettförsäljningen
  Returnera ett utdrag ur huvudboken eller annat verifikat över den genomförda biljettförsäljningen som en pdf-fil. Samfundets firmatecknare ska styrka verifikatet med underskrift och namnförtydligande.

Returnera redovisningen i tid. Endast fullständig redovisning som returnerats senast på det utsatta datumet behandlas. En försenad eller bristfällig redovisning behandlas först ett halvår senare.Uppgifter som redovisas
 • Uppgifterna som redovisas berör produktionen som bidraget beviljats för, inte samfundets allmänna verksamhet. Med andra ord: om bidragsmottagaren under samma period har någon annan verksamhet ska den inte inkluderas i redovisningen.
 • Redovisningen berör endast ifrågavarande halvårsperiod. Tidigare perioders uppgifter ska inte fogas till de uppgifter som redovisas här. Tidpunkten bestäms enligt tiden när intäkterna uppstår. Datumet för föreställningen eller motsvarande är inte avgörande.

Poster som redovisas
 • Uppgifter om produktionen redovisas också till den del som utföraren är någon annan än bidragsmottagaren, till exempel en vos-partner.
 • Det går inte alltid entydigt att skilja de produktionsspecifika siffrorna från bidragsmottagarens och partnernas övriga verksamhet. Vid behov kan exempelvis lokal- eller personalkostnader anges som procentuella andelar.
 • De intäkter och utgifter som redovisas behöver inte vara lika stora.
 • Endast biljettintäkterna inverkar på bidragets kalkylerade del.

Biljettintäkter
 • Bidragets kalkylerade del betalas utifrån biljettintäkterna.
 • Med biljettintäkter avses försäljningsintäkter direkt från publiken. Från intäkterna har serviceavgifter dragits av. Till exempel stipendier, subventioner, sponsorinkomster eller intäkter från försäljning av hela föreställningar räknas inte som försäljningsintäkter från publiken.
 • Biljettintäkterna avgränsas inte till den del av biljettförsäljningen som tillfaller bidragsmottagaren. Till bidrag berättigar också sådan biljettförsäljning som någon annan genomför och vars avkastning tillfaller en samarbetspartner eller delas mellan samarbetspartnerna.Lähetä molemmat dokumentit tästä:
Skicka båda dokumenten här: